Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

rippedthesoul
9433 926a

April 13 2018

rippedthesoul
6680 6742
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rippedthesoul
8037 fba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rippedthesoul
1584 1067
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 13 2017

rippedthesoul
6758 9b58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 01 2017

rippedthesoul
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

October 29 2017

rippedthesoul
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 08 2017

rippedthesoul

September 03 2017

rippedthesoul
2246 270e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 29 2017

rippedthesoul

August 24 2017

rippedthesoul
rippedthesoul
rippedthesoul
6889 217f

August 22 2017

rippedthesoul
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
rippedthesoul
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.

July 16 2017

rippedthesoul
8871 a9c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rippedthesoul
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
rippedthesoul
1250 ca3c
rippedthesoul

July 06 2017

1946 9286 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl